Feature Code

عنوان عملیات

فعال کردن

غیر فعال کردن

تغییر دادن

 

Call Forward

انتقال مکالمه (دایورت)

*722

*733

 

  از روی گوشی های تلفن رومیزی

Blacklist a number

 

غیر فعال نمودن تماس گیرنده خاص

*30

*31

 

 

Call Waiting

پشت خطی

*70

 

*71

 

 

Dial Voicemail

تماس برای گوش دادن به صندوق صوتی از یک خط دیگر

*98

 

 

مدیر باید فعال نماید

My Voicemail

 

گوش دادن به صندوق صوتی

*97

 

 

مدیر باید فعال نماید

In-Call Attended Transfer

انتقال مکالمه تماس گیرنده

*2

 

 

 

 

مرخصی روزانه

9901

9900

 

 

 

مرخصی ساعتی

9902

9900

 

 

Call Forward (remote)

انتقال مکالمه (دایورت) از راه دور

و با موبایل در ساعت اداری و غیر اداری

به منظور دورکاری

9909

9909

 

شماره گیری  02331530000 از روی موبایل فرد

احراز هویت موبایل برای آن داخلی قبل از انجام باید توسط فناوری اطلاعات برای آن داخلی ثبت شود

 Follow Me

 به منظور پاسخ در ساعات مشخصی

*21

 *21

 

 این امکان فقط برای کاربرانی که از طرف مدیر سیستم فعال گردیده است وجود دارد

 

 

 

 

برای دایورت خط های xxx33654 به خط های 3153xxxx

 

 

#

3153xxxx

213*  

فعال کردن
    #21 غیرفعال کردن