نرم افزار تولیدی زیر ابزاری است که می توان رکورد های ضبط شده در ادوبی کانکت (Adobe Connect)  یک جلسه (Meeting )  را به یک جلسه (Meeting )  دیگر به راحتی جابجا (move) نمود که می توانید این Application  را دانلود نموده و براساس فیلم راهنمای آموزشی از آن استفاده نمایید.