نام شرکت آدرس دامنه نهاد ارائه دهنده
ابر تورین (سامانه تورین ملی ) https://turin.ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

رایانش ابری فردوسی

https://ferdowsi.cloud دانشگاه فردوسی مشهد

سرور ابری  ارائه دهنده خدمات ابری

https://asiatech.cloud

آسیاتک

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

https://ricest.ac.ir/servers

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف

https://hpc.sharif.edu

دانشگاه صنعتی شریف

مرکز ابر رایانش ملی ایران | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

https://iranhpc.kntu.ac.ir

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مرکز ابررایانه ملی سیمرغ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://simorgh.cloud

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

x (x)