برای اتصال برنامه ایمیل را روی گوشی خود باز کرده و مطابق تصاویر زیر پیش روید: