نرم افزارهای qfile  و qsyncبرای نسخه های موبایل و تبلت با استفاده از  App Store - Apple و  Google Play App Store می توانید دریافت نمایید.

 

نرم افزارهای  qsync برای نسخه های pc  و Laptop  با استفاده از این لینک می توانید دریافت نمایید