1.     طراحي، مشاوره، اجرا، نظارت، پشتيباني و مديريت پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و سيستمهاي اطلاعات مديريت در سطح دانشگاه

2.     مشاوره و پشتيباني نرم‌افزارهاي كاربردي دانشگاه

3.     مشاوره و پشتيباني امور سخت‌افزاري دانشگاه

4.     تحليل، طراحي، اجرا و مديريت شبكه‌هاي رايانه‌اي و سرويسهاي مربوطه

5.     مسئوليت ارتباطات اينترنتي و امور ديتاي دانشگاه

6.     پشتيباني فني امور مرتبط با آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه

7.     توسعه و پشتيباني سيستمهاي مخابراتي دانشگاه

8.     مشاوره و پشتيباني فني سايت دانشگاه

9.     همكاري با طرحهاي پژوهشي حوزه IT   و همايشهاي دانشگاه

10. مشاوره فني با مراكز فناوري اطلاعات استان و كشور

11. انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي انفورماتيك دانشگاه

12. مسئوليت تهيه، نگهداري و به‌روز‌رساني بانكهاي اطلاعاتي و مطالعه اجراي طرح‌هاي معماري اطلاعاتي

13. سياست‌گزاري و تعيين سطوح دسترسي توليد آمار و اطلاعات در سطح دانشگاه

14. تحليل آماري داده‌ها

15. تهيه گزارش‌هاي آماري مربوط به اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه

16. تهيه آمارنامه دانشگاه