اتصال خوابگاه فضیلت به فیبر نوری

خوابگاه فضیلت مهدیشهر که تا کنون از طریق سیستم ADSL اینترنت خود را دریافت می نموده است ، و با کندی سرعت و قطع اینترنت همراه بودند، خوشبختانه از تاریخ 98/08/14 به اینترنت پرسرعت متصل گردید. اتصال خوابگاه به فیبر نوری مشکلات قبلی را رفع ، و دسترسی دانشجویان گرامی را تسهیل نمود.

خوابگاه فضیلت مهدیشهر که تا کنون از طریق سیستم ADSL اینترنت خود را دریافت می نموده است ، و با کندی سرعت و قطع اینترنت همراه بودند، خوشبختانه از تاریخ   98/08/14 به اینترنت پرسرعت متصل گردید. اتصال خوابگاه به فیبر نوری مشکلات قبلی را رفع ، و دسترسی دانشجویان گرامی را تسهیل نمود.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم