نام شرکت آدرس دامنه نهاد ارائه دهنده
ابر تورین (سامانه تورین ملی ) https://turin.ipm.ir پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

رایانش ابری فردوسی

https://ferdowsi.cloud دانشگاه فردوسی مشهد

سرور ابری  ارائه دهنده خدمات ابری

https://asiatech.cloud

آسیاتک

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

https://ricest.ac.ir/servers

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف

https://hpc.sharif.edu

دانشگاه صنعتی شریف

x (x)